CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: D.5

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'D.5'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677
D.5All2014277Mutations123304787208121710112015112187310100000000001
D.5SWEDEN12842771233022104235491915112187310100000000001
D.5DENMARK70475700000256716671262100000000000000000000
D.5UK-ENGLAND25353000000000002000000000000000000000000
D.5BANGLADESH14949000000010000000000000000000000000000