CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AZ.2.1

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AZ.2.1'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations646566676869707172737475767778
AZ.2.1All1236478Mutations100313102725131651702
AZ.2.1SWITZERLAND105677800031091920131651702
AZ.2.1LIECHTENSTEIN146971000001850000000
AZ.2.1CZECH_REPUBLIC36868000030000000000
AZ.2.1GERMANY16464100000000000000