CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.115

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.115'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations6970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
AY.115All1926997Mutations10000050151404241111073712115204103511
AY.115BOTSWANA16475950000005015110117101843511115202103400
AY.115AUSTRALIA6818200000000000015000000000000000
AY.115SOUTH_AFRICA4859200000000000000001101000100000
AY.115BELGIUM4798200000000002011000000000000000
AY.115SLOVENIA3858600000000000000001200000000000
AY.115NETHERLANDS3959700000000000000000000000000111
AY.115INDIA2698710000000000000000010000000000
AY.115USA2828700000000000001000010000000000
AY.115AUSTRIA1818100000000000010000000000000000
AY.115ITALY1838300000000000000100000000000000
AY.115SWEDEN1797900000000001000000000000000000
AY.115FRANCE1929200000000000000000000000100000